top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met Smart Tools bvba, Nieuwe Kerkstraat 3G, 9150 Kruibeke. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

BESTELLING

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.

AANSPRAKELIJKHEID

Niettegenstaande onze modelcontracten zorgvuldig door ons geredigeerd worden, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft modelcontract niet geheel in uw wensen voorziet of niet specifiek aangepast is aan uw situatie. In dit geval wijzen wij elke aansprakelijkheid jegens ons af en wijzen wij u erop dat u de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van deze modelcontracten.

VERZAKINGSRECHT

Uit de aard van de verkochte modelcontracten volgt dat deze niet kunnen worden teruggestuurd waardoor u overeenkomstig art. 80 §4, 2° Wet op de handelspraktijken en voorlichting van de consument niet beschikt over een verzakingsrecht. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

BETALING

Betaling kan kontant gebeuren op de afhaalpunten, alsook elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt u de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.

UITVOERING

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na kontante betaling of na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding. In geval van betaling via overschrijving gebeurt de levering van de bestelde producten binnen de vijf werkdagen na creditering van onze rekening. Ook in dit geval geeft enige vertraging in de uitvoering geen recht op schadevergoeding.

GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Dendermonde bevoegd.

BINDING

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE, VEILIGHEID EN NAUWKEURIGHEID

Hoewel we proberen om de site 24 uur per dag beschikbaar te maken, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de site niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd. Wij geven geen garantie dat uw toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is. Vanwege de aard van het internet, kan dit niet worden gegarandeerd. Daarnaast kunnen we soms nood hebben aan het uitvoeren van reparaties, onderhoud of invoering van nieuwe mogelijkheden en functies.
Toegang tot de website kan worden geschorst of ingetrokken voor u persoonlijk of voor alle gebruikers tijdelijk of permanent te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. We kunnen ook beperkingen opleggen aan de lengte en de wijze van gebruik van om het even welk deel van de Website om welke reden dan ook. Als we persoonlijk beperkingen opleggen aan u, mag u niet proberen om de site te gebruiken onder een andere naam of gebruiker.
Wij garanderen niet dat de site compatibel zal zijn met alle hardware en software die u kunt gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan, of virussen, of andere code die invloed kunnen hebben, een computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot of het gebruik van de website of het verkrijgen van materiaal van, of als een gevolg van het gebruik van de website. We zijn ook niet aansprakelijk voor de handelingen van derden.
Wij kunnen de site en alles wat daarin beschreven staat veranderen en updaten zonder u daarvan op de hoogte te brengen.
Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie en materialen op de website juist zijn, wordt er geen garantie of verklaring gegeven, uitdrukkelijk of impliciet, dat ze volledig, nauwkeurig, up-to-date, geschikt voor een bepaald doel zijn en, voor zover toegestaan door de wet, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen. Dit doet geen afbreuk aan de verplichtingen die we kunnen hebben onder een contract dat we hebben met u om u te voorzien van diensten, met inbegrip van de verplichting die wij hebben onder dat contract om u te voorzien van accurate informatie en advies en die wij kunnen vervullen via een beveiligd deel van de website toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het juiste wachtwoord.
Het materiaal op de site is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden en zal niet leiden tot enige toezegging of verplichting voor ons. Alle informatie op de website zal in geen geval deel uitmaken van een aanbod of contract.

REGISTRATIE VOOR DE DIENST

Als u een bestelling wilt plaatsen op de site om een van de producten te kopen die op de site vermeld zijn, dan moet u zich registreren voor een profiel op de site waartoe u toegang zal krijgen op de site via het deel “Mijn account”. Om te registreren dient u ons uw naam, postcode en e-mailadres te geven en eventueel wat andere persoonlijke informatie. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie hierover.
Zodra u zich registreert bij de site, wordt u gevraagd om een gebruikersnaam te creëren en een wachtwoord te bepalen voor uw account. U moet het wachtwoord geheimhouden en ons onmiddellijk op de hoogte brengen als een onbevoegde derde dat wachtwoord te weten komt, of als er sprake is van onbevoegd gebruik van uw e-mailadres of uw account of enige inbreuk op de veiligheid die u bekend is. U gaat ermee akkoord dat iedere persoon aan wie u uw gebruikersnaam of wachtwoord wordt vermeld bevoegd is om op te treden als agent voor wat betreft het gebruik (en/of transacties te verrichten via) uw account. Let op: u bent volledig verantwoordelijk als u de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord niet behoudt.
U moet geregistreerd zijn met een geldig persoonlijk e-mailadres dat u regelmatig gebruikt, zodat onder andere, administratieve e-mails naar u kunnen worden verzonden. Alle accounts die zijn geregistreerd met iemand anders zijn e-mailadres of met een tijdelijk e-mailadres kunnen worden afgesloten zonder voorafgaande kennisgeving. We kunnen eisen om accounts te valideren bij de registratie of wanneer we geloven dat je een ongeldig e-mailadres gebruikt.
Wij behouden ons het recht voor om uw account te sluiten als een niet-Belgische gebruiker doet alsof hij een Belgische gebruiker is, of de Site op enigerlei wijze verstoort.
Wanneer u zich registreert voor een account, en wanneer u daarna inlogt op u account, heb je de mogelijkheid om je in te schrijven om informatieve e-mails (zoals nieuwsbrieven, informatie over aanbiedingen, enz.) te ontvangen en om je uit te schrijven. Je bent in staat om je uit te schrijven van deze informatieve e-mails op elk gewenst moment door in te loggen op uw account. Voor meer informatie over informatieve e-mails, gelieve het privacybeleid te raadplegen.
Hoewel we de gegevens opslaan met betrekking tot een bestelling die u op de site plaatst om een van de producten die voorkomen op de site te kopen, zult u uit veiligheidsredenen niet in staat om deze informatie direct op te vragen. U kunt toegang krijgen tot deze gegevens door in te loggen op uw account. U zult in staat zijn om informatie met betrekking tot uw ingevulde, openstaande of recent verzonden bestellingen te bekijken en te beheren en uw adresgegevens, bankgegevens en een nieuwsbrief waarop je een abonnement hebt op te slaan.
 

bottom of page